Slimmens Consultancy, Specialist in Backoffice PerformanceFor Excellence in Operations voor backoffices van verzekeraars en pensioenfondsen
Slimmens ConsultancyVisie van Slimmens Consultancy BVDe dienstverlening van Slimmens ConsultancyArtikelen gepubliceerd door Slimmens Consultancy

 

 
 


Algmene Voorwaarden Slimmens Consultancy BV

Opgemaakt te Gorinchem op 14 februari 2009. Download de algemene voorwaarden in PDF.

In deze voorwaarden wordt onder Slimmens Consultancy verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Slimmens Consultancy BV statutair gevestigd en kantoor houdende te Gorinchem.

Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het samenwerkingsverband dat in verband met het leveren van diensten en/of zaken door Slimmens Consultancy is aangegaan of te dien einde met Slimmens Consultancy in onderhandeling is.

1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst tussen Slimmens Consultancy en een opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.
1.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene bepalingen van opdrachtgever blijven buiten beschouwing ook waar deze aanvulling geven op deze voorwaarden.
1.3 Een overeenkomst tussen Slimmens Consultancy en opdrachtgever wordt geacht tot stand te zijn gekomen indien opdrachtgever, al dan niet op grond van een projectvoorstel van Slimmens Consultancy, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling een opdracht aan Slimmens Consultancy verstrekt, welke opdracht Slimmens Consultancy schriftelijk of mondeling accepteert.
1.4 De verplichting van Slimmens Consultancy heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen over een te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
   
2 Aanbiedingen en offertes
2.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en blijven 2 (twee) maanden geldig, tenzij in de offerte of aanbieding anders schriftelijk is vermeld.
2.2 Zolang de aanbieding of offerte niet heeft geleid tot een opdracht van de opdrachtgever, behoudt Slimmens Consultancy zich het recht voor de in de aanbieding of offerte toegezegde capaciteit elders in te zetten.
2.3 Slimmens Consultancy levert in de aanbiedingen en offertes een zo goed mogelijk beeld van de te verrichten diensten, uit te voeren werkzaamheden alsmede de duur hiervan.
2.4 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en andere in verband met de uitvoering van de opdracht te maken kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Slimmens Consultancy niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.7 Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van enig communicatiemiddel tussen Slimmens Consultancy en opdrachtgever, dan wel tussen Slimmens Consultancy en een derde, voorzover deze betrekkingen hebben op de relatie tussen Slimmens Consultancy en opdrachtgever, is Slimmens Consultancy niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de zijde van Slimmens Consultancy.
2.8 Slimmens Consultancy kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
   
3 Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Slimmens Consultancy zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, met goede vakkennis en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Slimmens Consultancy het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, echter uitsluitend na overleg met de opdrachtgever.
Indien derden bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken is de opdrachtgever, indien Slimmens Consultancy verlangt dat de opdracht aan derden rechtstreeks door de opdrachtgever wordt uitbesteed, gehouden in alle redelijkheid mee te werken aan totstandkoming van de overeenkomst met derden.

3.3 Slimmens Consultancy behoudt zich het recht voor om, na overleg met de opdrachtgever, de samenstelling van het advies-/projectteam te wijzigen. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht nadelig beïnvloeden.
3.4 De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen en Slimmens Consultancy al datgene dat daartoe benodigd is kosteloos ter beschikking te stellen. Dit houdt onder meer in dat desgevraagd een werkruimte ter beschikking wordt gesteld met passende voorzieningen, dat de medewerkers van de opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar zijn voor de opdracht, alsmede inzage verlenen in alle gegevens en informatie die voor een goede uitvoering van de opdracht benodigd zijn.
3.5 Slimmens Consultancy zal zich gedragen conform werk- en huisregels van de opdrachtgever indien zulks van Slimmens Consultancy wordt verwacht en enkel en alleen voor zover Slimmens Consultancy in kennis is gebracht van deze werk- en huisregels.
   
4 Duur van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst tussen Slimmens Consultancy en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4.2 De afgesproken datum voor afronding van een opdracht geldt bij benadering en geldt niet als fatale termijn. In geval van overschrijding van deze datum is Slimmens Consultancy niet aansprakelijk, tenzij zij ingebreke is gesteld en aan haar een redelijke termijn is geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4.3 Slimmens Consultancy zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen als blijkt dat de einddatum van de opdracht overschreden dreigt te worden.
   
5 Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Slimmens Consultancy is slechts aan de wijziging gebonden indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Slimmens Consultancy zal de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties heeft, zal Slimmens Consultancy de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
   
6 Honorarium
6.1 Indien uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs als honorarium is overeengekomen zal, afhankelijk van de hoogte van het overeengekomen bedrag en de looptijd van de opdracht, maandelijks vooraf worden gefactureerd in vaste bedragen.
6.2 In overige gevallen wordt het honorarium berekend op basis van een standaarduurtarief en werkelijk bestede uren.
6.3 In de offerte staat aangegeven of de gebaseerde kostenraming inclusief secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten is. Voorzover dit niet is vermeld op de kostenraming zullen deze kosten afzonderlijk berekend worden.
6.4 Een tussentijdse verandering van het niveau van de kosten zoals hierboven bedoeld, die Slimmens Consultancy noodzaakt tot aanpassing, zal worden doorberekend.
6.5 Tariefaanpassingen in het uurtarief zijn per 1 januari van een jaar mogelijk. Slimmens Consultancy zal opdrachtgever van de tariefaanpassing op de hoogte stellen.
6.6 De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Slimmens Consultancy behoudt zich het recht voor de na datum van aanbieding of opdrachtbevestiging (van haar kant) ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Slimmens Consultancy in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan opdrachtgever door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van de oorspronkelijke prijs. Voorgenoemde bepaling geldt bij overeenkomsten aangegaan met natuurlijke personen, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet in de eerste drie maanden na datum overeenkomst.
   
7 Betaling
7.1 Het honorarium en kosten zoals bedoeld in artikel 6, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot-)declaratie in rekening gebracht.
7.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar Rabobank rekeningnummer 12.02.44.675 ten name van Slimmens Consultancy BV te Gorinchem of naar de op de factuur aangegeven rekening.
7.3 Bezwaren tegen de hoogte van declaraties schorten de belastingsverplichting niet op.
Opdrachtgever mag de betalingsverplichting aan Slimmens Consultancy niet verrekenen met een vordering op Slimmens Consultancy.
7.4 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
7.5 Slimmens Consultancy heeft het recht om de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats tot vermindering van de buitengerechtelijke kosten, op de tweede plaats in mindering van de opengevallen rente en tot slotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente.
7.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Slimmens Consultancy op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7.7 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke en executiekosten als de buitengerechtelijke kosten. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 250,00.
7.8 Indien opdrachtgever met enige betaling in verzuim is kan Slimmens Consultancy haar prestaties opschorten, terwijl Slimmens Consultancy ook zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst kan ontbinden. In dat laatste geval zal opdrachtgever aan Slimmens Consultancy 25% van de nog niet vervallen bedragen betalen als vergoeding van de gemaakte interne kosten en winstderving.
   
8 Opzegging
8.1 De opdracht kan door beide partijen voortijdig worden beëindigd door middel van een schriftelijke opzegging, waarbij een minimum opzegtermijn van een maand zal worden aangehouden.
8.2 In geval van voortijdige beëindiging is de opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
8.3 Slimmens Consultancy behoudt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij geheel of gedeeltelijk op te zeggen in geval er sprake is van zodanige feiten en omstandigheden dat gevreesd kan worden dat de opdrachtgever niet in staat is c.q. zal zijn aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen. Indien Slimmens Consultancy op deze grond de overeenkomst beëindigt, zal Slimmens Consultancy niet wegens deze beëindiging tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
   
9 Aansprakelijkheid
9.1 Slimmens Consultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte of andere schade die een gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen. Behoudens opzet en grove nalatigheid is Slimmens Consultancy niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, zaakschade, persoonsschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect voor opdrachtgever dan wel een derde mocht ontstaan.
9.2 Slimmens Consultancy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade wegens vertraging of iedere andere niet-nakoming van de overeenkomst veroorzaakt door overmacht, bedrijfsgeschillen of andere redenen of omstandigheden welke redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van Slimmens Consultancy vallen.
9.3 Slimmens Consultancy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij uitgaat van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Slimmens Consultancy kenbaar behoorde te zijn.
9.4

Indien Slimmens Consultancy aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:

  • indien Slimmens Consultancy aansprakelijk is voor directe schade voortkomend uit toerekenbare tekortkomingen, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat zij voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen;
  • in afwijking van hetgeen hierboven is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
9.5

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Slimmens Consultancy aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Slimmens Consultancy toegerekend kan worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
9.6 Slimmens Consultancy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.7 Opdrachtgever vrijwaart Slimmens Consultancy voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
9.8 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Slimmens Consultancy.
   
10 Vrijwaringen
10.1 De opdrachtgever vrijwaart Slimmens Consultancy voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
10.2 Indien opdrachtgever aan Slimmens Consultancy informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
   
11 Overmacht
11.1 Indien Slimmens Consultancy door overmacht van blijvende respectievelijk tijdelijke aard wordt verhinderd de opdracht verder uit te voeren, is zij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de door Slimmens Consultancy verder toekomende rechten, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen, dan wel de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten.
11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Slimmens Consultancy geen invloed kan uitoefenen, doch waarop zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
11.3 Indien de opschorting zes maanden heeft geduurd, is de overeenkomst alsnog ontbonden zonder verplichting aan Slimmens Consultancy tot vergoeding van schade aan opdrachtgever.
11.4 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Slimmens Consultancy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor redelijkerwijze niet (meer) van haar kan worden verlangd dat zij haar verplichting (verder) nakomt, ook al was die omstandigheid ten tijde van het aanvaarden van de opdracht voorzienbaar.
11.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Slimmens Consultancy op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
   
12 Eigendomsvoorbehoud, intellectueel eigendom en auteursrechten
12.1 Alle door Slimmens Consultancy geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen informatie, ontwerpen, modellen, technieken, methoden, formules, processen, systemen, instrumenten, software, (elektronische) bestanden, enz., zijn en blijven eigendom van Slimmens Consultancy en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Slimmens Consultancy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden, geëxploiteerd of ter kennis aan derden worden gebracht (anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Slimmens Consultancy).
12.2 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Slimmens Consultancy zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
12.3 Slimmens Consultancy behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
12.4 Ingeval van schade die is ontstaan door opdrachtgever bij overtreding van dit artikel verbeurt opdrachtgever aan Slimmens Consultancy een schadevergoeding, vermeerderd met een boete van €500,00, voor iedere overtreding respectievelijk voor iedere dag, dat de overtreding duurt, of een gedeelte van de dag daaronder begrepen, onverminderd de overige rechten die Slimmens Consultancy geldend kan maken.
   
13 Geheimhouding
13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs vermoed had moeten worden.
13.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Slimmens Consultancy gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Slimmens Consultancy niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
   
14 Niet-overname personeel
14.1 De opdrachtgever en Slimmens Consultancy zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad, medewerkers van elkaar of van ondernemingen waarop ter uitvoering van deze overeenkomst beroep is gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
   
15 Geschillen en toepasselijk recht
15.1 Slimmens Consultancy en de opdrachtgever zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
15.2 Op elke overeenkomst tussen Slimmens Consultancy en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing en de taal van de procesvoering is Nederlands.
   
16 Wijziging en vindplaats Algemene Voorwaarden Slimmens Consultancy
16.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Rivierenland te Gorinchem.
16.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Gorinchem, 14 februari 2009

F. Slimmens
Slimmens Consultancy BV

 
   
 

Slimmens Consultancy - Contact - Algemene Voorwaarden - Privacy Statement en Disclaimer - Sitemap